حی علی العشق
)
چه کسی است که طعم محبت تو را چشیده باشد و غیر از تو را بخواهد؟
و چه کسی است که به تو و نزدیکی ات انس گرفته باشد و روی از تو برگرداند؟!

توبه می کنم
از هر لذتی غیر یاد یار،
از هر آرامشی به جز انس و الفت با دلدار،
از هر شادی و خرمی جز به وقت دیدار،
از هر کاری جز حلقه به گوشی درگاه دادار!